STILLINGSBESKRIVELSE FOR PÆDAGOGER I

LØVETAND

 

 

 

Alle ansatte i Løvetand møder børn og voksne i en positiv forståelse og forventer selv at blive mødt sådan.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje, at kommunikation og dermed sproget, skaber den virkelighed vi er fælles om. Alle gør sig umage og er sig eget ansvar bevidst i forhold til at være rollemodel.

 

Alle ansatte i Løvetand bidrager til at Løvetand er en attraktiv arbejdsplads, ved til stadighed at gøre sit bedste, være ydende og tage et medansvar og ejerskab.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje, at vi har et fælles mål og en fælles opgave i, at Løvetand er en faglig stærk organisation, hvor den fælles overskrift er udvikling og trivsel for alle børn og voksne.

 

Alle i Løvetand er ligeværdige, men ikke ligestillede. Det betyder, at voksne er deres voksen rolle bevidst i forhold til børnene, deres profession bevidst i forhold til forældre og andre samarbejdspartnere og deres kompetencer bevidst i de interne relationer.

 

Alle ansatte i Løvetand har for øje at relationer og glæde driver værket.

 

MED Maj 2019

 

 

Som pædagog er du enten ansat i Løvetands almene eller specialbørnehave.
Stillingsbeskrivelsen er gældende uanset hvilken afdeling du er ansat i.

Som pædagog i Løvetand skal du samarbejde ud fra en pædagogisk ramme, der har udspring i KRAP. Det betyder du skal møde barnet med:

  • Anerkendelse: Det ser vi ved, at du "erkender an" det barnet siger og gør uden at fordømme det
  • Bekræftelse: Det ser vi ved, at du følger barnets spor i tale og handling, så barnet forstår det er set og hørt
  • Nysgerrighed: Det ser vi ved, at du spørger ind til barnets synspunkter og handlinger og besøger den virkelighed barnet er i - med den respekt der ligger i at være en gæst på besøg
  • Have øje for barnets ressourcer: . Det ser vi ved, at du i din interaktion med barnet forstår at barnet gør sit bedste og benytter de kompetencer det har. Og du tager dig af at der er muligheder og aktiviteter hvor det enkelte barn kan blomstre med sine ressourcer og kompetencer

Du agerer nærværende i relationer, du arbejder med succes for øje og er undersøgende, nytænkende og eksperimenterende i dit pædagogiske arbejde. Du stiller din faglighed til disposition og er aktiv i sparring med dine kolleger.

Det ser vi ved, at du helt bogstavelig er i øjenhøjde med barnet og har en god og åben øjenkontakt og stemmeføring. Vi ser du har et overblik og er på forkant, så du kan planlægge og målrettet gå efter at barnet oplever succes. Du kan og skal fagligt argumenterer for dine synspunkter og du deltager i dialogen om visioner, værdier og handlemuligheder ud fra et fagligt grundlag, der er støttet op af lysten og viljen til at bidrage med nye løsninger og forslag. Du skal være dine egne kompetencer og ressourcer bevidst og bringe dem i spil.
Du skal støtte op om dine kollegers kompetencer.
Du skal være bevidst om, at du er uddannet pædagog og derfor kan og vil bruge din faglighed i mødet med børn, forældre og kolleger. Du skal til stadighed være nysgerrig på dit fag og din egen og Løvetands udvikling. Det forventes du påtager dig et eget ansvar i forhold til at være opsøgende på ny viden, sætter dig ind i det der sker på dit fagområde - og er aktivt deltagende i forhold til hvordan du kan kompetenceudvikles.
Du kan deltage i diskussioner om hvad der rører sig i samfundet.

I Løvetand arbejder pædagogerne med en høj grad af medledelse. Det forventes du kan træffe de nødvendige beslutninger og har det overblik der skal til, for at både dagligdagen og langsigtet planlægning stemmer overens med ressourcer og målsætning for Løvetand.

Det ser vi ved, at du gør opmærksom på det du synes er udfordrende eller ikke fungerer optimalt. Og du byder dig til med løsningsforslag eller overvejelser.

Det er pædagogerne der lægger den pædagogiske linje i hverdagen, med afsæt i de værdier der knytter an til Løvetand.

Det ser vi ved, at der er en afstemt tydelighed på stuen i forhold til indsatsen og denne kan dokumenteres.

Du skal kunne formulere dig i skrift og tale, og du skal kunne udarbejde skriftligt materiale og handleplaner.

Det ser vi ved, at de børn der har særlige behov også har en handleplan der følges og evalueres.

Du skal selvstændigt kunne afholde og forberede de møder med forældre som er en del af Løvetands tilbud og som der opstår behov for undervejs. I praksis vil du som hovedregel ikke være alene til møder, med i akutte situationer skal du kunne gøre det.

Du arbejder for et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde og du tager dig af at forældrene løbende er informeret og deres eget barns trivsel og udvikling. Enten på planlagte møder eller i den daglige dialog med forældrene.

Du skal kunne navigere i samarbejde hvor der er uenighed og du skal fagligt kunne reflektere og argumentere.

Du skal med afsæt i samarbejdet på din egen stue være i flow med nabostuen og være åben for resten af organisationen. Du skal bidrage aktivt til, at børnehave tilbuddet i Løvetand fremstår som et homogent og ensartet tilbud. Du optræder loyalt overfor de fælles beslutninger og den strategi der er lagt for Løvetand.

                                                                                        

 

Godkendt i MED

27. august 2018