Praktisk oplysninger

Praktiske oplysninger til forældreneSpecialbørnehaven Løvetand drives efter Lov om Social Service § 32. Lovens intension er, at vi skal have fokus på trivsel, udvikling og selvstændighed.Hvem kan gå i Løvetand:

Det kan børn med bopæl under Kolding Kommune og som har vedvarende fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Løvetand er et dagtilbud til børn mellem 0 og 6 år.Fælles for børnene er, at de har brug for et særligt tilrettelagt specialpædagogisk tilbud, som de ikke vil kunne få i et almindeligt dagtilbud eller i en specialgruppe i tilknytning til et almindeligt dagtilbud.Visitering:

For at få en plads i Løvetand, skal barnets sagsbehandler i specialrådgivningen fremsende en anmodning til Børne og Uddannelsesforvaltningen. Sagsbehandleren er ansvarlig for, at relevante oplysninger om barnet samles og sendes til forvaltningen. Det kan dreje sig om læge og/eller psykolog papirer og lignende.Betaling:

Der er ingen egenbetaling i Løvetand, da specialbørnehaver under Lov om Social Service betragtes som et behandlingstilbud.

At være et behandlingstilbud betyder for Løvetand, at vi skal opstille konkrete mål og handleplaner for det enkelte barn, der tilgodeser trivsel, udvikling og selvstændighed.Kørsel:

Der er mulighed for at blive kørt til og fra børnehaven.

Se kørselsfolder.

Mad:

Der ikke madordning i Løvetand. Børnene skal have madpakke med.Nogle børn har af forskellige årsager en diæt de skal følge eller får sondemad. Det skal også medbringes hjemmefra.Børnehaven sørger for, at børnene får frugt formiddag og eftermiddag.

Børnene tilbydes mælk eller vand til måltiderne.Bleer:

Børnene skal selv medbringe bleer.Medicin:

Skal barnet have lægeordineret medicin i børnehaven, skal vi have en kopi af lægens ordination.Åbningstider:

Børnehaven åbner hver dag klokken 6.30 og lukker klokken 16.30. Lukkedage:

Grundlovsdag og juleaften er der lukket i alle kommunens dagtilbud. Specialbørnehaven holder derud over lukket:

3 dage før påske

Fredag efter Kristi Himmelfart

Uge 29

Dagene mellem jul og nytår.


I lighed med tidligere år, tilbydes der som udgangspunkt ikke alternativ pasning til specialbørnehavens børn.

Det er vores vurdering, at børnene i specialbørnehaven ikke vil tilgodeses ved pasning i et fremmed miljø blandt fremmede børn og voksne.
Behovspasning kan være en mulighed, hvilket betyder, at der er pasning på minimum - men forsvarligt - niveau. Vi kan ikke garantere hvilke andre børn og voksne der vil være tilstede.
Lukkedagene er de samme som i specialcentrenes SFO, hvor der på nær påskedagene ikke tilbydes behovsåbnet.

Har man som familie ikke mulighed for, at barnet holder ferie på lukkedagene, kontaktes leder Antoinette Nybo Kjeldsen på telefon 30 16 86 94 eller mail: anyb@kolding.dk